Loan Products

ऋण सेवाहरु

युनिक नेपालबाट प्रदान गरिने ऋणका प्रकारहरु निम्नानुसार रहेको छ |

(१) साधारण ऋण : कुनै पनि आयमुलक कार्यमा लगानी गर्नको लागि सदस्यहरुलाई साधारण कर्जा उपलब्ध गराइन्छ | यो ऋण सबै        सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने वा दिइने भएकोले यसलाई नियमित ऋणको किसिममा गणना गरिन्छ | प्रत्येक आर्थिक     वर्षमा लिन पाउने ऋणको आकार बढ्दै जाने सुबिधा यसमा हुन्छ | यो ऋण अधिकतम रु ९०,००० | सम्म वितरण गरिन्छा यसको ऋण अवधि १ देखि २ बर्षको हुनेछ |

(२) मौसमी ऋण : साधारण कर्जा लिई संचालन गरको व्यवसाय वा घरव्यवहार अनुसार थप आयमुलक कम गर्न समय अनुसारको मौसमी कर्जा लिन पाउने सुबिधा छ | यस्तो कर्जा व्यवसाय गर्न थप हौसला दिनको लागि प्रदान गरिन्छ | यो ऋणको समयावधि १ बर्षको हुन्छा यो ऋण बढीमा ३०,००० | सम्म सदस्यले माग गर्न सकिनेछ |

(३)   बैदेशिक रोजगार ऋण : बैदेशिक रोजगारको लागि सदस्यहरुले ऋण लिन चाहेमा यो ऋण उपलब्ध गरिनेछ | यस ऋणको भुक्तानी समयावधि २ वर्षको हुनेछ | यो ऋण प्रदान गर्न समूह जवानीको साथै अचल सम्पति धितो राख्नु पर्नेछ | तर सदस्यले चाहेमा रु ७०,००० | सम्म बिना धितो सामुहिक जवानीमा समेत प्रदान गर्न सकिन्छ |

(४)   लघुउद्धम  ऋण : लघुउद्धम कर्जा भन्नाले बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सानो खालको सानो उध्योगलाई जनाउदछ, जस्तै कुटनी ,पिसानी, पेलानी मिल , तान बुनाई आदि | यसमा ऋणी सदस्यको बिगतको कार्य अनुभब र तत्परताको आधारमा मात्र धितो तथा बिना धितोमा ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ |

(५)  घर कर्जा : युनिक नेपालको समुहमा संलग्न भईसकेको सदस्यले घर निर्माण कर्जा माग गर्न पाउनेछ | यो ऋण प्रदान गर्दा सदस्यको घरको अवस्थालाई हेरी घर निर्माण, घर मर्मत र घडेरी खरिदको लागि कुनै एक ऋण धितो र बिना धितोमा ऋण उपलब्धगरिनेछ | यो ऋणको समयावधि १ वर्ष देखि ४ वर्ष सम्मको रहनेछ |

(६)  घरायसी कर्जा : एक पटक साधारण ऋण चलाई सकेको सदस्यले आफ्नो घर व्यवहार चलाउनको निमित्त यो ऋण माग गर्न पाउनेछ | यो ऋण घरायसी कामको लागि जस्तै चर्पी निर्माण, पढाई खर्च, बिबाह ,ब्रतबन्ध आदि कार्यहरुमा समेत खर्च गर्न सकिनेछ | यो ऋणको समयावधि ६ महिनाको हुनेछा

(७) आकस्मिक कर्जा : आकस्मिक कर्जा आकस्मिक रुपमा घट्ने घटनाहरुको लागि मात्र उपलब्ध गर्न सकिनेछ |यो ऋण कार्यालयमा आई समेत माग गर्नसकिनेछ | यो ऋण वितरण गर्न बैठक या निश्चित दिन कुरी राख्न जरुरि रहने छैन |


 

 

 

 

News & Notice

View More

Main Activities

 • Radio Program

  UNYC on Radio Program Sram ra Srijana New Episode (2072/2073)

View More

Publications

 • Tharu Indigenous Knowledge and its Practices

  It is also research book of Tharu history and Indigenous Knowledge and its practices of them. The research was carried out through out all tharu living districts of tharuhat area of Nepal. The research was conducted from 2006 to 2008 AD.

  Author: Gopal Dahit
  Published: 2008
  Price:399

View More

Photo Gallery

View more photos